contactar
   
media
   
Monitors
Playscheme
Show
 
 
 
 
 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain
Tel: 34 93 324 9287 / Fax: 34 93 324 9287

monitors@enjoyenglish.org / www.enjoyenglish.org

LES ACTIVITATS

1. Metodologia

El programa Enjoy English es basa en els mètodes ‘Communicative Approach’, que dóna prioritat a la comunicació real, i el ‘Task-based Approach’ centrat en l'aprenentage de la llengua a través de la realització de tasques quotidianes en la llengua estrangera. Ens centrem en la comunicació oral precisament perquè és la part més difícil en l'aprenentatge de l'anglès.

Enjoy English ofereix la possibilitat d'aprendre la llengua anglesa a través d'un programa motivador que potencia la creativitat i la interacció i que a més es dirigit per monitors nadius que no parlen ni català ni castellà. L'èxit del programa recau sens dubte en el fet que els participants es troben davant una situació de necessitat comunicativa real i per tant han d'esforçar-se tant per entendre com per fer-se entendre en la llengua estrangera.

Abans de començar el programa facilitem al monitor un llibre-guia amb tota la programació a seguir durant les quatre setmanes que dura el programa. Totes les activitats programades són de caire lúdic i integren un contingut lingüístic d'aprenentatge que es desenvolupa pautadament a través de cadascuna d'elles. Centrant-nos sempre en l'expressió oral i la comprensió, treballem diferents aspectes de la llengua com són la fluència i l'espontaneïtat, l'entonació i la pronunciació, el vocabulari, les estructures gramaticals i les funcions del llenguatge. Així doncs  podem dir que l'anglès – en tots els seus aspectes- és sempre present i que per tant, els participants es troben en un procés d'aprenentatge constant.

 

2. Objectius generals

A continuació exposem els objectius generals del programa desglossats en els diferents grups d'edats. Tanmateix, entenem que la finalitat general per a tots ells és potenciar la motivació dels participants envers la llengua estrangera durant el curs escolar.

  • Grup A (P5 a 2on)

 
En aquestes edats es pretén que el nen es familiaritzi amb la llengua estrangera d'una manera natural, fent coses que podria fer a un casal d'estiu parlant en la seva llengua materna, però que en el programa Enjoy English ho fa en anglès perquè la persona que du a terme les activitats parla només l'anglès. Es tracta fonamentalment que els participants rebin una gran quantitat de llenguatge significatiu en anglès que puguin reutilitzar-lo a poc a poc a través de jocs, manualitats, cançons etc., i que els permeti d'expressar-se mínimament en aquesta llengua.

  • Grups B (3er a 5è) i D (6è a 2on d'ESO)

La finalitat del programa Enjoy English és aconseguir que els participants d'aquests dos grups d'edat posin en pràctica tots aquells coneixements que han adquirit durant l'any escolar. És molt important que els participants es trobin en una situació de necessitat comunicativa per a adonar-se, entre altres coses, que l'anglès no és només una assignatura escolar sinó una eina de comunicació. D'aquí la importància de tenir un monitor nadiu de parla anglesa que dugui a terme les activitats.

 

3. Descripció de les activitats

Enjoy English ofereix un programa d'activitats adaptat a tres franges d'edat diferenciades: de P5 a 2on, de 3er a 5è i de 6è a 2on ESO, que té en compte els interessos i les necessitats lingüístiques dels participants de cadascuna d'elles.

Els materials didàctics són dissenyats entre el GTIE i la Federació d'Ikastoles i es basen en centres d'interès específics, als que es vinculen les diferents activitats, i a partir dels quals es es duen a terme projectes setmanals concrets. Encara que cada grup d'edat té un programa diferent, tots tres combinen el mateix tipus d'activitats: jocs i concursos, ‘story telling’ (narració d'històries), plàstica, teatre, cançons, jocs de pati i esports.

Els divendres es dediquen a culminar el projecte treballat durant la setmana, i es duen a terme activitats que potencien la interacció entre tots els participants, ja siguin del mateix grup d'edat (quan hi hagi més d'un grup de la mateixa franja) i en ocasions, entre els diferents grups. El darrer dijous del programa, tots els grups participants presenten davant els pares un ‘show’ que conté una mostra del que s'ha preparat al llarg del mes, centrant-se especialment en les cançons i el teatre.

 

4. Objectius de les activitats

  • Jocs de contacte: ‘warmer’

Aquestes activitats estan pensades per a posar els participants en situació d'iniciar el contacte amb la llengua de comunicació - l'anglès- d'una forma lúdica i es fan sempre quan els nens arriben al matí. En alguns casos el ‘warmer’ introdueix, en forma de joc, el vocabulari vinculat al centre d'interès o a la història que es treballa durant la setmana.

  • Els contes i les històries

L'explicació de contes i històries esdevé un recurs per a il.lustrar el centre d'interès o també per a orientar activitats de diversa índole. Algunes de les narracions que es presenten són utilitzades per a dur a terme l'obra de teatre que els nens presentaran al final del programa, de manera que en aquest cas l'objectiu serà familiaritzar als participants amb els personatges i les accions per tal que puguin escenificar-la.

L'explicació dels contes i històries permet introduir una gran quantitat d'estructures i vocabulari i s'acompanya de suports visuals per facilitar la seva comprensió.

  • Els jocs de pati i els esports

La finalitat és aconseguir que els participants es trobin en un ambient distès i que hi hagi una interacció amb el monitor i amb els companys. Aquestes activitats són una bona oportunitat per a introduir l'anglès de forma natural, ja que la comunicació es fa del tot necessària per tal de poder jugar al joc proposat.

El monitor té cura de donar totes les instruccions en anglès de manera clara i entenedora i els participants s'esforcen per entendre'l i preguntar qualsevol dubte que tinguin sobre el  funcionament del joc.

 

 

  • Les cançons i el teatre

Mitjançant el teatre i les cançons es pretén reforçar, d'una forma lúdica, el vocabulari treballat al conte o història, però sobretot serveixen per millorar la pronunciació i l'entonació. El caràcter obert d'aquestes activitats fa que el participant utilitzi la llengua adaptant-la a les seves necessitats, rebent l'estímul dels seus companys i del monitor. D'aquesta manera s'aconsegueix que cada noi/a assimili la llengua al seu propi ritme i l'exterioritzi a mesura que es va sentint segur/a amb el seu aprenentatge.

  • Les activitats manuals

S'han introduït les activitats manuals per a estimular a través de la imaginació la creativitat dels nens/es i reforçar, al mateix temps, la interacció dins el grup, fent servir sempre l'anglès com a llengua de comunicació. D'altra banda, les manualitats permeten introduir la llengua escrita a través d'activitats com murals, còmics, pòsters, etc. El temps dedicat a les manualitats servirà també per a fer tots els accessoris necessaris per l'obra de teatre com puguin ser el vestuari, l'escenografia, els decorats, etc.

El show

Els shows esdevenen el projecte a desenvolupar durant la darrera setmana i permetrien atorgar un sentit a activitats com el teatre i les cançons, pel fet de representar-les davant d'un públic. Així mateix, el públic, tots els nens i nenes del programa, aprenen a valorar la feina dels altres. Cal dir també que el show és un mitjà ideal per vèncer la timidesa i la por i expressar-se naturalment en la llengua estrangera.

 

 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain